Miroslav Lupač (CZ)/ Klimasken as a data tool for assessment of urban climate adaptation/Tue 20/9/22

0+ + + Klimasken jako datový nástroj pro komplexní hodnocení klimatické adaptace evropských měst + + +
Úterý / 20. 9. 2022 / 12:40 – 13:00

Klimasken jako datový nástroj pro komplexní hodnocení klimatické adaptace evropských měst.

Pomocí 63 indikátorů u měst, resp. 26 indikátorů u budov, umožňuje Klimasken orientační, ale komplexní zhodnocení území a objektů v kontextu změny klimatu.
V testovací fázi projektu bylo provedeno vyhodnocení pro hlavní město Prahu a výsledný štítek je součástí Klimatického plánu města. Během této interaktivní lekce se dozvíte, jaká data byla využita v Praze a jiných městech, a jaký je potenciál tohoto nástroje.
Diskuze bude zaměřena na hlavní okruhy městských dat, která jsou pro analýzu potřeba – geodata (prostorová data o využití území města), meteorologická a klimatologická data, údaje o obyvatelstvu a data o „městském metabolismu“ – spotřebách a výrobě energií a dopravní data. Zvláštní pozornost bude věnovaná městské senzorice a jejímu potenciálu pro sběr dat v reálném čase, překážkám v jednotlivých okruzích a možnostem jejich překonání.
Klimasken vznikl v rámci projektu LIFE DELIVER Odolné sídliská ve spolupráci Městské části Bratislava – Karlova Ves, společnosti CI2, o.p.s. a Karpatského rozvojového inštitútu (KRI).

#PCDC #praguecitydatacongress #MiroslavLupac #mobility #CaseStudySession

—————————————————————————————————————-

+ + + Klimasken as a data tool for assessment of urban climate adaptation + + +
Tuesday / 20. 9. 2022 / 12:40 – 13:00

Klimasken is a data tool used for comprehensive assessment of climate adaptation in European cities.

Using 63 indicators for cities and 26 indicators for buildings, Klimasken allows for an indicative, but comprehensive assessment of construction grounds and buildings in the context of climate change.

In the testing phase of the project, an assessment was carried out for the capital city of Prague and the results are now a part of the city’s Climate Plan. During this session, you will find out what data has been used in Prague and other cities, and what is the potential of this tool.

The discussion will focus on the main areas of urban data that are needed for the analysis – geodata (spatial data on the use of the city’s territory), meteorological and climatological data, population data, and data on “urban metabolism” – energy consumption and production, and traffic data. We will pay special attention to urban sensing and its potential for real-time data collection, the obstacles in each of these areas and how to overcome them.

Klimasken was developed within the LIFE DELIVER project Resilient Housing Estates in cooperation with the Municipality of Bratislava – Karlova Ves, CI2, o.p.s. and the Carpathian Development Institute (KRI).

source

Leave A Reply

Your email address will not be published.