Life Skill Enhancement through Circular Urban Farm Business in Covid 19 Era

0สมาคมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้รับเชิญจาก ดร.กฤษณ์ ยุราพร แห่งบริษัท Asia Pacifc Innovation Center จำกัด ให้เกียรติ มาร่วมแลกเปลี่ยนถึงการปรับตัวให้มีศักยภาพที่จะอยู่ในยุคโควิด 19 นี้ได้อย่างไร ด้วยการทำธุรกิจฟาร์มเล็กๆ ในเมืองที่ไม่ใช่่แค่การทำสวน แต่สร้างชีวิตแห่งการแบ่งปัน

เป็น 30 นาทีที่ใช้ชีวิตการเรียนรู้ของสมาคมที่มีอายุ 13 ปีในประเทศไทย (2007-2020) และ ได้ทำงานในระดับเอเซียแปซิฟิก (2005-2007) ถึง 3 ปี

การพัฒนาที่ยั่งยืนในที่สุด ก็ถูกอธิบายในเชิงรูปธรรม ที่ต้องทำงานประสานระหว่างเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เป็นความปกติใหม่ (New Normal) ผ่านกลยุทธ์การทำงานด้วยวิธีคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่เป็นวิธีคิดการจัดสรรการการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตั้งแต่เริ่มต้นการเลือกวัตถุดิบที่สามารถมีชีวิตเมื่อนำไปใช้งาน (Life Cycle Assessment-LCA) ที่ยาวนานที่สุด การนำสิ่งที่เหลือมาทำงานต่อ เมื่อใช้เสร็จแล้วจะนำกลับเข้าไปสู่กระบวนการใช้ให้ยาวนานที่สุด และเหลือทิ้งไว้เป็นภาระให้โลกใบนี้น้อยที่สุด เป็นความท้าทายของมนุษย์ในยุคโควิด19 นี้มากๆ

อีก 2 ขา คือ มิติด้านสังคม คือ มิติทางสังคม เราจะสร้างการมีส่วนร่วมกับคนทุกคน ในการร่วมกันใช้ทรัพยากรอย่างไร ไม่ว่าจะอยู่ในฐานผู้ผลิต หรือ ผู้บริโภค ทั้ง 2 ฝั่งได้เลือกวิธีการผลิต และ บริโภคอย่างรับผิดชอบและอย่างยั่งยืนอย่างไร (Responsible & Sustainable Consumption) เพื่อการสร้างความสุขที่ไม่เพียงเพื่อตัวเองและครอบครัวตัวเอง แต่จะเป็นการสร้างประโยชน์สุดที่มีเป้าหมายที่สูงขึ้น (High Purpose) ในมิติสุขภาวะที่ดี (Well being) เพราะเราและครอบครัวเราที่ความสุขเท่านั้นไม่เพียงพอ แต่เป้นต้องการความสุขอย่างร่วมมือกันในระดับชุมชนใกล้ไกลให้เกิดขึ้น และเกิดความน่าอยู่ของชุมชน ที่มีความสุขร่วม และ คุณภาพชีวิต

การทำให้เกิดการลงมือทำให้เป้นรูปธรรมได้ คืออะไร สัมมาอาชีวะ ของภาคธุรกิจ และ สัมมาฐิติ ของทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิต ต้องมาจาก ภาวะผู้นำที่มีความคิดดี (Consciousness Leaderships) และ การพัฒนาทักษะชีวิต (Life and Social Skills) ที่ผ่านการวิเคราะห์จากการฝึกสังเกตธรรมชาติจากการปลูกผัก การทำงานฟาร์มผัก และนำไปสู่การลงมือทำ และทบทวนเรียนรู้ และ ลดอัตตาตนเอง การเรียนรู้การปลูกผักจะทำให้เรากลับมาช้าลง มาละเอียดกับทุกสรรพสิ่ง การเข้ามาเอาใจกับใจมาหลอมรวม การใช้ใจและสมองมาทำงานร่วมกัน และ การมองประโยชน์สุขของตนเองและสังคมเป็นสิ่งเดียวกัน

ร่วมตื่นเต้นกับโครงการ Phaholyotin and Vipavadee Circular Urban Farm Project ในเร็วๆ นี้ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป เร็วๆ นี้

source

Leave A Reply

Your email address will not be published.